awk,depth

می خواهیم تعداد زمین لرزه هایی که در محدوده عمقی خاص قرار دارند،مشخص کنیم.برای این منظور از دستور awk در محیط لینوکس استفاده می کنیم.

awk '($7>=0 && $7<11) {count++} END {print count} input.txt > output.txt

اکر بخواهیم تعداد رکوردهای یک زلزله را بشماریم از دستور زیر استفاده می کنیم:

awk 'END {print NR, "records"}' < input.txt.txt 

که نتیجه در همان صفحه ترمینال نوشته خواهد شد:به عنوان مثال

114 records

پیدا کردن ماکزیمم و مینیمم بزرگا یا عمق زمین لرزه:

awk 'NR==1 {max=$2;min==$2) $2 >=max {max=$2} $2<=min {min=$2} END {print "Max="max, "Min="min}' input.txt > output.txt

 منبع: http://alidoostf.blogfa.com/