آشنایی با awk -f

به طور کلی فیلدها یا کلمه ها در یک فایل متنی با فاصله جدا می شوند،برای تغییر این نوع نمایش از سوییچ f- استفاده می شود:برای مثال

awk -f:  '{print $2,$3}'  input.txt

داده های ستون دوم وسوم فایل ورودی را با : جدا می سازد.

همچنین این سوییچ در موردی که آدرس فایل نوشته می شود،به کار می رود:

awk -f:  '{print $2,$3}'  /etc/passwdمنبع: http://alidoostf.blogfa.com/